Skogarna är viktiga, inte bara för människan, utan för hela jordens ekosystem.

Trädet binder kol och dämpar klimatförändringen.

Av Finlands markareal är ca 75% skog.

Skogarnas rekreationsanvändning är en källa till välmående.

Vi använder träprodukter varje dag.

Trä ersätter produkter som är gjorda av ickeförnybart material, som t.ex. plast.

Träprodukter kan återanvändas.

Skogsbranshen är en stor sysselsättare i Finland.

Skogsindustrins andel av Finlands varuexport är över 20%.